Thursday, November 9, 2017

CHARLOTTE COUNTY,SHERIFF & COURT STILL TRYING 2 ILLEGALLY ARREST RODNEY ...